SERVEIS

Legalització d'instal·lacions elèctriques existents

La instal·lació elèctrica del seu edifici té més de 15 anys i no disposen de la documentació acreditativa de la seva legalització (butlletins)?

Saben que les instal·lacions elèctriques dels edificis d'habitatges amb una potència superior als 100kw i els aparcaments de més de 25 places estan obligats a passar una inspecció periòdica cada 10 anys?

A HABITÈCNIA POSEM AL DIA LES INSTAL·LACIONS DEL SEU EDIFICI!

legalització instal·lacions
 
La instal·lació elèctrica d'un edifici té la funció de subministrar energia elèctrica a l'habitatge, tot garantint la seguretat de les persones i el bon funcionament dels aparells i de la mateixa instal·lació. Alhora però, si aquesta no reuneix les condicions adequades, pot suposar un important perill tant per a les persones com per l'immoble, provocant incendis o electrocucions.
 
El Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) és la normativa que especifica les condicions que han de complir les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 
En aquest reglament s'especifica que entre d'altres, les instal·lacions comunes dels edificis d'habitatges amb una potència superior als 100kw i els aparcaments de més de 25 places estan obligades a passar una inspecció periòdica  per part d'una entitat d'inspecció i control (EIC).
 
A l'hora de passar la inspecció periòdica d'una instal·lació, és imprescindible disposar de la documentació de posada en funcionament i legalització de la mateixa, la qual sovint no es disposa en molts edificis d'una certa antiguitat.

Davant d'aquesta situació, la Generalitat de Catalunya va publicar la instrucció 10/2005  i les posteriors 3/2010 i 9/2012, on s'estableix un procediment especial per a la legalització d'aquestes instal·lacions.

La importància d'aquest procediment rau en el fet  que es permet legalitzar les instal·lacions d'acord amb la normativa vigent en el moment en la que es van dur a terme i no pas amb l'actual, que implicaria refer pràcticament la totalitat de la instal·lació.
 
Si la instal·lació del seu edifici no està legalitzada contacti'n amb Habitècnia. Els hi redactarem la documentació tècnica i ens encarregarem de tota la tramitació.
 

PREGUNTES FREQÜENTS

QUINES INSTAL·LACIONS EXISTENTS ES PODEN LEGALITZAR SEGUINT LA INSTRUCCIÓ 9/2012?

Les instal·lacions existents que es poden legalitzar seguint allò establert en la instrucció 9/2012 són aquelles que estiguin obligades a passar una inspecció periòdica i que tinguin antiguitat superior als 15 anys.
 

PER QUÈ CAL LEGALITZAR LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL NOSTRE EDIFICI?

 • Per seguretat de l'edifici i de les persones.
 • Perquè en el cas d'un sinistre la companyia asseguradora podria declinar la seva responsabilitat.
 • Perquè el cost econòmic de legalització en base a la normativa actual seria molt superior.
 • Perquè així ho estableix la normativa actual.

 

QUINES INSTAL·LACIONS ESTAN OBLIGADES A PASSAR UNA INSPECCIÓ PERIÒDICA?

Entre d'altres, estan obligades a passar una inspecció periòdica per part d'una Entitat d'inspecció i control (EIC) les següents:
 • Instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges amb una potència instal·lada superior als 100kw.
 • Aparcaments de més de 25 places.
 

QUÈ HEM DE FER PER A LEGALITZAR LA INSTAL·LACIÓ DEL NOSTRE EDIFICI?

Per a legalitzar la instal·lació elèctrica existent del seu edifici o aparcament cal seguir el següent procediment:

 1. Sol·licitar a una Entitat d'inspecció i control homologada (ECA, Applus,...) la inspecció de la instal·lació i entregar la següent documentació:
 • Declaració responsable on es faci constar la inexistència de la documentació relativa a la legalització de la instal·lació.
 • Còpia del contracte del subministrament elèctric subscrit amb l'empresa distribuïdora d'energia o qualsevol altre document que justifiqui l'antiguitat de la instal·lació.
 • Darrera factura del consum elèctric.
 • Memòria tècnica simplicada de la instal·lació i esquema unifilar signats per un tècnic competent.
 • Contracte de manteniment subscrit amb una empresa instal·ladora autoritzada.
 1. L'EIC incorpora la documentació a l'expedient i porta a terme la inspecció i validació de la instal·lació.
 1. Emissió per part de l'EIC del certificat d'inscripció de la instal·lació i de l'etiqueta d'inspecció periòdica.
 

AMB QUINA PERIODICITAT CAL PASSAR LA INSPECCIÓ?

 • Cada 10 anys en el cas de les instal·lacions comunes d'edificis d'habitatges amb una potència instal·lada superior als 100kw.
 • Cada 5 anys en el cas d'aparcaments de més de 25 places.
 

PER LEGALITZAR LA NOSTRA INSTAL·LACIÓ HAUREM DE FER OBRES?

La legalització d'una instal·lació elèctrica existent no ha d'implicar forçosament la realització d'obres
 
Tot i això, i en funció de les característiques i estat de la instal·lació caldrà portar a terme les actuacions necessàries per a complir la normativa d'aplicació a la instal·lació.
 

EN QUÈ ENS POT AJUDAR HABITÈCNIA?

Amb la voluntat d'assegurar l'èxit i optimització del procés de legalització de la seva instal·lació des d'Habitècnia ens encarreguem de:
 • Redactar la documentació tècnica exigida (memòria de la instal·lació, esquemes, etc.)
 • Determinar en el cas que sigui necessàri quines actuacions de reforma de la instal·lació cal portar a terme per a complir la normativa d'aplicació i direcció d'obra de les obres.
 • Tramitació de l'expedient davant l'entitat d'inspecció i control.
 • Acompanyament en les inspeccions.

 

Contactin amb habitècnia. Visitarem el seu edifici i els farem sense cap compromís un pressupost per a la legalització de la seva instal·lació.