SERVEIS

Certificat d'eficiència energètica

Saben que certificar energèticament un edifici en el seu conjunt és proporcionalment molt més econòmic que no pas fer-ho de forma individual en cada habitatge del mateix?

La seva comunitat vol millorar l'eficiència energètica i els cal saber quines actuacions són les més adequades?

SIGUIN EFICIENTS I CONFIÏN EN HABITÈCNIA. EL SEU CERTIFICAT AL MILLOR PREU.

certificat eficiència energètica comunitats
 
El certificat d’eficiència energètica és el document expedit per un tècnic qualificat, on s’analitza l’eficàcia d’un edifici en relació al seu consum d’energia en unes condicions normals d’ús i ocupació.

El certificat inclou informació sobre la localització, les característiques energètiques, les instal•lacions tèrmiques i l’envolvent de l’edifici, així com també un conjunt de recomanacions i propostes per a millorar la classificació obtinguda.

A partir del certificat, l’administració expedeix una etiqueta de classificació energètica – semblant a la que disposen els electrodomèstics – que assigna a l’immoble una categoria, i que pot variar de la A a la G, essent la A la més eficient i la G la menys eficient.
 
Des d’habitècnia, posem la nostra experiència, coneixement i professionalitat al seu abast, perquè el seu edifici disposi del certificat d’eficiència energètica de forma ràpida, eficient i al millor preu.
 

PREGUNTES FREQÜENTS

QUINS EDIFICIS ESTAN OBLIGATS A DISPOSAR DEL CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

A banda dels edificis de nova construcció, el certificat d’eficiència energètica és obligatori per a tots els edificis existents (o parts dels mateixos) que es vulguin vendre o llogar, amb les següents excepcions:
 
 • Les edificacions que per les seves característiques d’utilització hagin de romandre obertes.
 • Els edificis protegits.
 • Els edificis destinats al culte i a les activitats religioses.
 • Les zones dels edificis industrials i agrícoles destinats a taller, processos industrials i agrícoles.
 • Les construccions provisionals.
 • Els edificis que es comprin per ser enderrocats.
 • Els edificis aïllats amb una superfície útil inferior a 50m2.
A més, la normativa actual obliga a incloure el certificat en la publicitat o promoció dels immobles comercialitzats, i a posar-lo a disposició del futur comprador o llogater.
 

QUI HA D’ENCARREGAR LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’UN IMMOBLE?

El propietari de l’edifici (o entitat del mateix) que es vulgui vendre o llogar, és el responsable d’encarregar la realització de la certificació energètica.
 
En el cas d’edificis en propietat horitzontal, en què es vulgui certificar conjuntament tota la finca, la certificació l’ha d’encarregar la comunitat de propietaris. 
 

PER A QUÈ SERVEIX EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA etiqueta energèticaENERGÈTICA?

Tot i que inicialment el certificat d’eficiència energètica es pot percebre només com una despesa afegida alhora de llogar o vendre un immoble, aquest aporta importants beneficis.
 
En primer lloc,  el certificat permet al futur llogater o comprador conèixer el grau d’eficiència energètica de  l’immoble, i poder estimar les despeses derivades del seu consum.

Així mateix, la certificació es converteix en una important variable a tenir en compte alhora d’escollir un immoble, fixar o negociar el preu del mateix o diferenciar-se de la competència.

Finalment, el propietari disposa d’un informe tècnic que incorpora unes recomanacions objectives de millora, que en cas de portar-se a terme, comportaran una important reducció de la despesa energètica de l’habitatge i una revalorització de l’immoble.
 

QUAN ES RECOMANA QUALIFICAR ENERGÈTICAMENT UN EDIFICI EN EL SEU CONJUNT?

La normativa actual estableix la obligatorietat de disposar de la certificació energètica en aquells edificis o parts dels mateixos quan siguin objecte de venda o lloguer.

Això implica que en els edificis en propietat horitzontal es tendeixi a certificar només de forma individual aquells habitatges de la finca que siguin objecte de comercialització immobiliària.

Malgrat tot, i a banda de l’estalvi econòmic que pot suposar certificar l’edifici conjuntament, hi ha situacions que fan recomanable aquest tipus de certificació conjunta.

Així doncs, quan un edifici sigui objecte de rehabilitació, és molt important disposar d’una certificació energètica conjunta de la finca, perquè aquesta ens establirà les mesures o actuacions que cal portar a terme per a disposar d’un edifici més eficient i sostenible.

Així mateix, també es recomana certificar conjuntament un edifici, quan es disposin d’instal•lacions tèrmiques comunitàries que abasteixen a tots els habitatges de la finca.  
 

QUI POT REALITZAR LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'UN EDIFICI?

El certificat d’eficiència energètica d’un edifici pot ser realitzat per qualsevol tècnic que disposi d’una de les següents titulacions: Arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria industrial o enginyeria tècnica industrial.
 

QUINA VIGÈNCIA TÉ EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’UN EDIFICI?

El certificat d’eficiència energètica d’un edifici té una vigència de 10 anys. Un cop transcorregut aquest període el propietari o la comunitat de propietaris haurà de procedir a la seva renovació.
 
Així mateix, el propietari o la comunitat pot procedir a actualitzar de forma voluntària la certificació, quan consideri que existeixen variacions en l’immoble que poden modificar la seva classificació energètica.
 

QUIN ÉS EL  PROCEDIMENT A SEGUIR PER CERTIFICAR ENERGÈTICAMENT UN EDIFICI?

El procediment que es segueix a l'hora de certificar energèticament un edifici es resumeix en el següent quadre.
 
procés certificació energètica comunitats
 

QUIN COST TENEN LES TAXES DE TRAMITACIÓ?

La tramitació del certificat d'eficiència energètica per part de l’administració està condicionada al pagament d’una taxa de 11,55€ en el cas dels pisos i habitatges unifamiliars. Quan es tracta de blocs d'habitatges o altres usos el preu varia en funció del nombre d'unitats i de la seva superfície.
 

QUÈ PASSA SI,  MALGRAT ESTAR-HI OBLIGAT, UN EDIFICI NO DISPOSA DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA?

Si un edifici no disposa de la certificació energètica malgrat estar-hi obligat, el propietari o la comunitat s’exposen a:
 
 • Ser sancionats per l’administració.
 • Que el contracte de compravenda o arrendament sigui declarat nul per no haver informat correctament al comprador o llogater.
 • Que hagin d’indemnitzar al comprador o llogater pels perjudicis ocasionats per la falta d’informació facilitada.

 

QUINA NORMATIVA REGULA LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS?

 • Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del consell, de 16 de Desembre del 2002 relativa a l’eficiència energètica dels edificis.
 • Reial Decret 235/2013, de 5 d'Abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.
 

QUIN COST TÉ LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DEL NOSTRE EDIFICI?

Per tal de poder-los oferir el millor preu, no establim un import fix per a la realització de certificacions d’eficiència energètica, sinó que el determinem en funció de la tipologia i la superfície de l'edifici a certificar.
 
Contactin amb Habitècnia i els calcularem el cost de la certificació energètica del seu edifici a l’instant i sense cap compromís.