SERVEIS

Certificats, informes i dictàmens

El seu edifici té defectes o patologies constructives i la comunitat vol presentar una reclamació?

El seu edifici presenta problemes com humitats, filtracions, esquerdes, etc. i volen saber-ne les causes, el sistema de reparació i el cost econòmic per poder planificar les actuacions a realitzar?

NO HO DUBTIN. SI BUSQUEN EXPERIÈNCIA, RIGOR I PROFESSIONALITAT, ESTAN BUSCANT HABITÈCNIA. 

 
Són moltes i diverses les situacions que requereixen la redacció d’un informe, un dictamen o un certificat per part d’un tècnic del món de la construcció. Des d’un simple certificat que doni fe d’alguna circumstància relacionada amb un immoble fins a un dictamen pericial de patologies constructives amb finalitat judicial.

La seva comunitat pot necessitar aquest tipus de documents per a deixar constància, demostrar o aclarir diversos aspectes relacionats amb l'edifici, i així defensar millor els seus interessos.

Des d’habitècnia posem al servei de la seva comunitat la nostra experiència i especialització en la redacció d’informes, dictàmens i certificats de l’àmbit de la construcció amb l’objectiu de donar resposta i satisfer les seves necessitats.
 

PREGUNTES FREQÜENTS

QUÈ ÉS UN INFORME TÈCNIC?

Un informe tècnic és l’exposició per escrit per part d’un tècnic competent de les circumstàncies observades durant el reconeixement d’un determinat element constructiu, habitatge, local, edifici, etc, sense pronunciar-se en consideracions que vagin més enllà de la simple observació.

Així doncs per exemple, davant d’un cas de patologies constructives, el tècnic realitza la visita d’inspecció i informa d’allò observat, sense emetre cap judici de valor respecte les possibles causes, conseqüències o reparació de les mateixes.

S’utilitza bàsicament per certificar l’existència d’una determinada circumstància, ja sigui una patologia constructiva, un desperfecte, un sinistre, etc.
 

QUÈ ÉS UN DICTÀMEN?

El dictamen és una exposició per escrit per part d’un tècnic competent, de la seva opinió sobre un tema concret. Per norma general sol acompanyar un informe tècnic.

Així doncs per exemple, davant d’un cas de patologies constructives (humitats, esquerdes, ...) el tècnic competent – prèvia inspecció – analitza la problemàtica i emet un judici basant-se en el seus coneixements sobre les possibles causes de l’aparició de la patologia, les seves conseqüències, la seva reparació, el cost econòmic, etc.

S’utilitza de forma predominant en l’àmbit judicial, ja sigui mitjançant dictamen de part – encarregat per una de les parts – o per designació judicial, i té com a objectiu, aportar al magistrat els coneixements específics necessaris per a poder valorar millor els fets que es jutgen.
 

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT TÈCNIC?

El certificat és un document redactat per un tècnic competent que serveix per donar fe d’un determinat fet o situació. Alguns dels  certificats més utilitzats en l’àmbit que ens ocupa són els de superfície, antiguitat, solidesa i ús.
 

EN QUINS CASOS LA MEVA COMUNITAT POT NECESSITAR UN INFORME/DICTÀMEN?

Hi ha un ampli ventall de situacions que requereixen o aconsellen la presència d’un informe tècnic/dictamen, entre les quals destaquen les següents:
 
 • Reclamacions de defectes i/o patologies de construcció.
 • Identificació i valoració de patologies constructives.
 • Identificació i Valoració de desperfectes ocasionats per un sinistre.
 • Reclamacions econòmiques derivades de treballs o obres executades.
 • Comprovació del compliment de normatives tècniques i urbanístiques.
 

EN QUINS CASOS LA MEVA COMUNITAT POT NECESSITAR UN CERTIFICAT TÈCNIC?

Són moltes les situacions que requereixen l’existència d’un certificat emès per un tècnic de la construcció. Alguns dels més freqüents s’utilitzen per donar fe de:
 
 • La superfície d’un habitatge, local, parcel·la o terreny.
 • La solidesa i la seguretat estructural d’un habitatge, local o edifici.
 • El compliment dels requisits d’habitabilitat d’un habitatge.
 • L’antiguitat d’un habitatge o edifici.
 • La qualificació energètica d’un edifici.
 

QUIN PROCEDIMENT ES SEGUEIX A L'HORA DE REDACTAR UN INFORME/DICTAMEN?

Tot i que el procediment de treball que es segueix alhora de redactar un informe o un dictamen, varia en funció de la seva tipologia, existeix un patró genèric que es repeteix en la majoria dels casos i que es pot resumir en:
 
 • Visita inicial del tècnic per portar a terme una inspecció visual de l'edifici o part del mateix objecte de l’informe/dictamen. Durant la visita es realitzaran fotografies i es prendran les anotacions que es considerin necessàries per a la redacció de l’informe.
 • Recollida de la informació que es consideri útil per a la redacció de l’informe. Aquesta documentació sol ser facilitada pel sol·licitant de l’informe, tot i que és usual també recórrer a fonts externes (ajuntament, cadastre, col·legis professionals, etc..).  Projectes, plànols, pressupostos, factures i fotografies són alguns dels documents utilitzats més habitualment.
 • Realització de proves i assajos complementaris. És habitual, que durant la realització d’informes o dictàmens sigui necessària la realització de proves o assajos que ajudin a determinar o confirmar algunes circumstàncies.  Cales, excavacions, proves d’aigua i anàlisi de composició de formigons, són algunes de les proves utilitzades, i sempre son realitzades per mà d’obra especialitzada.
 • Redacció de l’informe/dictamen, visat i entrega del mateix a la comunitat.
 • En el cas de procediments judicials, és freqüent l’assistència  del tècnic al judici per a ratificar i defensar el seu dictamen.
 

QUIN PROCEDIMENT ES SEGUEIX A L'HORA DE REDACTAR UN CERTIFICAT TÈCNIC?

Indistintament de la tipologia, el procediment que es segueix alhora de redactar un certificat és pràcticament sempre el mateix, i es pot resumir en:
 
 • Visita del tècnic per determinar o comprovar allò del qual s’ha de donar fe (la superfície d’una parcel·la, la solidesa d’un edifici, les condicions d’habitabilitat d’un habitatge, etc...).
 • Redacció del certificat, visat i entrega del mateix a la comunitat.
 

QUIN COST TÉ LA REDACCIÓ D’UN INFORME, UN DICTAMEN O UN CERTIFICAT TÈCNIC?

Donada la gran varietat i tipologies d’informes, dictàmens i certificats no és possible establir un preu únic que sigui vàlid per a qualsevol document.
 
Contactin amb Habitècnia, els assessorarem i els farem sense cap compromís un pressupost personalitzat dels treballs a realitzar.