SERVEIS

Projectes de rehabilitació

Les façanes del seu edifici es troben en mal estat i vol rehabilitar-les?

Vol reduir el consum energètic del seu habitatge i no té clar quines actuacions ha de portar a terme?

El seu immoble té filtracions d'aigua o humitats i vol solucionar el problema?

Sap que l'administració ofereix ajudes i subvencions per a portar a terme obres de rehabilitació i millora en els edificis?

INVERTEIXI EN REHABILITACIÓ, CONFIÏ EN HABITÈCNIA. VALORS SEGURS.

projectes de rehabilitació

 
Rehabilitar un edifici o un habitatge comporta grans beneficis tant pel mateix com pels seus ocupants. L’augment del seu valor patrimonial, la millora de les condicions de funcionalitat, confort i seguretat, l’allargament de la seva vida útil i la reducció del consum energètic són només alguns dels beneficis que fan de rehabilitar una inversió rendible.
 
La rehabilitació però, és una activitat diferenciada dins del camp de l’arquitectura i la construcció, i com a tal, ha de ser gestionada amb procediments adequats a la seva especificitat per part de professionals especialitzats en aquest àmbit.
 
Habitècnia creiem que cada actuació de rehabilitació és única i que cal tractar-la com a tal. Fugim d’actuacions pomposes i generalistes, i actuem amb racionalitat, optimitzant els recursos i buscant sempre l’equilibri entre la tècnica, l’estètica i el cost econòmic.
 
Posem un èmfasi especial en l’avaluació i estudi inicial, el qual considerem imprescindible per assolir els resultats desitjats.
 
En funció de les seves característiques i àmbit d’actuació,  classifiquem les rehabilitacions en:
 
REHABILITACIÓ D'ENVOLVENTS
Reparació i/o renovació de façanes, patis, cobertes, terrasses, ...
 
REHABILITACIONS ESTRUCTURALS
Consolidació, reforç o substitució d’elements estructurals ( sostres, pilars, murs, fonaments,...).
 
REHABILITACIONS ENERGÈTIQUES
Millora de l’aïllament tèrmic de l’envolvent, millora de l’eficiència de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, Instal·lació d’energies renovables,...
 
REHABILITACIÓ D'INSTAL·LACIONS
Renovació i millora d’instal·lacions comunitàries, adaptació d’instal·lacions a la normativa vigent,...
 
REHABILITACIÓ D'INTERIORS
Canvis de distribució, renovació de revestiments i acabats, ...
 
REHABILITACIONS INTEGRALS
Quan s’intervé de forma simultània sobre la major part dels elements d’un edifici.
 
En funció del tipus d’actuació, dels requeriments administratius i de les seves necessitats definim el nostre grau d’intervenció, que pot constar d’un o vàris dels serveis següents:
 
  • Redacció del projecte de rehabilitació.
  • Redacció de projectes complementaris (bastides, ...).
  • Direcció de l’obra.
  • Gestió de la seguretat i del control de qualitat de l’obra.
  • Control econòmic de l’obra.
  • Petició de pressupostos, comparatiu d’ofertes i selecció d’industrials.
  • Realització de la tramitació administrativa (llicències, subvencions, ...).
  • Finançament a mida.
     
Si vol rehabilitar el seu habitatge contacti amb Habitècnia. Estudiarem el seu cas de forma individualitzada i li presentarem una proposta i el pressupost dels treballs a realitzar.