SERVEIS

Projectes de bastida - Pla de muntatge, ús i desmuntatge

Ha de muntar una bastida i a l'hora de sol·licitar la llicència d'obres o d'ocupació de via pública li demanen el pla de muntatge, utilització i desmuntatge de la mateixa?

Sap que les bastides de més de 6 metres han de disposar de projecte per al seu muntatge?

A HABITÈCNIA REDACTEM PLANS DE MUNTATGE, UTILITZACIÓ I DESMUNTATGE DE QUALSEVOL TIPUS DE BASTIDA PERQUÈ ARRIBI BEN AMUNT!

pla de muntatge de bastides

 
El RD 2177/04 - en vigor des de finals del 2004 -  estableix l'obligació de disposar d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge a l'hora d'utilitzar determinats tipus de bastides.
 
Aquest pla ha de ser elaborat per un tècnic amb una formació universitària (arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer) que l'habiliti per a dur a terme aquests treballs.
 
Habitècnia disposem de tècnics amb una àmplia experiència en redacció de plans de muntatge, utilització i desmuntatge de qualsevol tipus de bastida. Si la seva empresa necessita un Pla contacti amb nosaltres i l'informarem. Rapidesa, professionalitat i bon preu són els nostres compromisos.

PREGUNTES FREQÜENTS

QUINES BASTIDES HAN DE DISPOSAR DE PLA DE MUNTATGE, UTILITZACIÓ I DESMUNTATGE?

Estan obligades a disposar de pla de muntatge, utilització i desmuntatge les següents tipologies de bastides:
 
 • Bastides penjades manuals.
 • Bastides penjades motoritzades.
 • Plataformes elevades sobre "màstil".
 • Bastides tubulars d’alçada superior a 6 metres.
 • Bastides tubulars d’alçada inferior a 6 metres però que disposin d’elements horitzontals que salvin vols i distàncies superiors entre suports de més de 8 metres.
 • Bastides tubulars instal·lades a l’exterior, sobre sostres, terrasses o estructures superiors quan existeixi més de 24 metres d’alçada entre el nivell del carrer o terreny i la base de la bastida.
 • Torres o escales d’accés.
 
El Pla pot ser substituït per les instruccions del fabricant, proveïdor o subministrador, sobre el muntatge, utilització i desmuntatge, quan disposin del marcatge CE. Aquest seria el cas de:
 
 • Bastides penjades manuals o motoritzades
 • Plataformes elevadores sobre “mástil”.
 

QUINA INFORMACIÓ CONTÉ EL PLA DE MUNTATGE, UTILITZACIÓ I DESMUNTATGE D'UNA BASTIDA?

El pla de muntatge, utilització i desmuntatge d'una bastida varia en funció de la seva tipologia, complexitat i ubicació. Tot i això, generalment està format pels següents apartats:
 
 • Memòria descriptiva (agents i objecte del pla).
 • Memòria constructiva ( identificació i característiques de la bastida, solució adoptada i condicions límits d'ús).
 • Mesures de seguretat.
 • Plànols (situació i emplaçament, planta, alçat i secció de la bastida,...).
 • Plec de condicions.
 • Amidaments i pressupost.
 

A BANDA DEL PLA DE MUNTATGE ES REQUEREIX D'ALGUNA ALTRA DOCUMENTACIÓ PER PODER MUNTAR UNA BASTIDA?

Pel muntatge de les bastides anteriorment descrites i de forma habitual també es requereix el document d'assumeix de la supervisió del muntatge i desmuntatge de la bastida signat per un tècnic qualificat. Normalment, aquest document el consigna el mateix tècnic redactor del pla.

QUIN COST TÉ LA REDACCIÓ D'UN PLA DE MUNTATGE, UTILITZACIÓ I DESMUNTATGE D'UNA BASTIDA?

El preu d'un pla de muntatge, utilització i desmuntatge d'una bastida no és fixe, i es calcula en funció de la seva tipologia i dimensions.
 
 
Si necessita un pla de muntatge, utilització i desmuntatge d'una bastida a Girona o província contacti amb Habitècnia i li calcularem el cost a l’instant i sense cap mena de compromís.