SERVEIS

Plans de seguretat i salut

Li han adjudicat una obra i el coordinador de seguretat li reclamen el pla de seguretat i salut?

Sap que per a portar a terme la majoria d'obres de construcció el constructor ha de disposar de pla de seguretat i salut?

A HABITÈCNIA REDACTEM I TRAMITEM QUALSEVOL TIPUS DE PLA DE SEGURETAT I SALUT D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ PERQUÈ VOSTÈ NO S'HAGI DE PREOCUPAR DE RES.

plans de seguretat

 
El Pla de Seguretat i Salut (PSS) d'una obra de construcció és el document redactat pel constructor on s'analitzen, estudien i es complementen les previsions de l'estudi o estudi bàsic de seguretat adjunt al projecte i d'acord amb el seu propi sistema d'execució.

En aquest pla s'han d'incloure, si cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.

A Habitècnia disposem de tècnics superiors en prevenció de riscos laborals amb una àmplia experiència en redacció de plans de seguretat i salut. Si la seva empresa necessita un PSS contacti amb nosaltres i l'informarem. Rapidesa, professionalitat i bon preu són els nostres compromisos.

PREGUNTES FREQÜENTS

QUINES OBRES HAN DE DISPOSAR PLA DE SEGURETAT I SALUT?

Han de disposar de Pla de Seguretat i Salut totes les obres que disposin de projecte i per tant també d'estudi o estudi bàsic de Seguretat i Salut.

En el cas d'obres sense projecte, no és necessari disposar de pla de seguretat i tant sols caldrà comprovar que els treballs a realitzar a l'obra estiguin contemplats en l'avaluació de riscos de l'empresa.

QUI HA D'ELABORAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT D'UNA OBRA?

El pla de seguretat i salut d'una obra ha de ser realitzat per part del contractista de la mateixa en aplicació de l'estudi o estudi bàsic adjunt en el projecte.

QUAN S'HA DE REDACTAR EL PLA DE SEGURETAT I SALUT D'UNA OBRA?

El pla de seguretat i salut d'una obra s'ha de redactar abans de l'inici de la mateixa.

QUÈ CAL FER UN COP TINC EL PLA DE SEGURETAT I SALUT?

Un cop redactat el Pla de SS, el coordinador de seguretat de l'obra o la direcció facultativa en el seu defecte seran els encarregats de revisar-lo i si s'escau aprovar-lo. En el cas d'obres públiques, l'aprovació del Pla serà realitzat per part de l'administració contractant.

Un cop aprovat, tant sols restarà portar a terme el tràmit conegut com a obertura del centre de treball davant l'administració competent, ja sigui de forma presencial o telemàtica.

Una còpia del pla de seguretat i salut ha de romandre de forma permanent a l'obra i cal informar del seu contingut a tots els agents que intervenen en la mateixa.

QUINA NORMATIVA REGULA ELS PLANS DE SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ?

Els plans de seguretat i salut en obres de construcció es troben regulats pel RD 1627/97 i les seves disposicions concordants.

QUIN COST TÉ LA REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT D'UNA OBRA?

Per tal de poder-li oferir el millor preu, no establim un import fix per a la redacció de plans de seguretat i salut, i el determinem en funció del pressupost i característiques de l'obra.
 
Si necessita un pla de seguretat i salut a Girona o província contacti amb Habitècnia i li calcularem el cost  a l’instant i sense cap mena de compromís.