SERVEIS

Plans d'autoprotecció PAU

Vol organitzar una cursa esportiva, un correfoc o un concert i necessita el pla d'autoprotecció de l'esdeveniment?

És el titular d'una activitat que ha de disposar de pla d'autoprotecció i encara no el té?

Vol modificar o actualitzar el seu pla d'autoprotecció i no sap com fer-ho?

ESTIGUI TRANQUIL!! A HABITÈCNIA REDACTEM, TRAMITEM I FEM EL MANTENIMENT DE TOT TIPUS DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ.

plans autoprotecció
 
 
Un pla d’autoprotecció (PAU) és el document que avalua per un determinat centre o activitat, les emergències que es poden produir tant a conseqüència de la seva pròpia activitat com de situacions de risc natural i de catàstrofes públiques que poden afectar-li, i estableix el conjunt de mesures necessàries destinades a prevenir-les i/o controlar-les, definint una resposta adequada a aquestes emergències.
 
 
En aquest decret es defineixen tant el contingut dels plans d’autoprotecció, com les activitats i centres que han de disposar d’aquest instrument.

Els titulars de les activitats i/o centres inclosos en el decret són els responsables de comunicar l’afectació a l’administració, i d’encarregar, homologar i implantar el PAU corresponent, però els plans d’autoprotecció han de ser elaborats i signats per part d’un tècnic acreditat per la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya.

Els plans d'autoprotecció es clasifiquen en funció del risc de l'activitat i del seu àmbit d'afectació en nivell A i B.

Si vostè necessita un pla d'autoprotecció contacti amb habitècnia i l'informarem sense cap compromís. Disposem de tècnics acreditats per a la seva redacció.
 

PREGUNTES FREQÜENTS

QUINES ACTIVITATS HAN DE DISPOSAR DE PLA D'AUTOPROTECCIÓ?

Són moltes les activitats que en funció de les seves característiques han de disposar de pla d'autoprotecció. Pot consultar-ne el llista complert al següent enllaç.
 

QUINS SÓN ELS TERMINIS PER A DISPOSAR DEL PLA D'AUTOPROTECCIÓ D'UNA ACTIVITAT O INSTAL·LACIÓ?

Les activitats  que hi estan obligades han de disposar del pla d'autoprotecció abans d'entrar en funcionament.
 

QUIN PROCEDIMENT CAL SEGUIR PER HOMOLOGAR UN PLA D'AUTOPROTECCIÓ D'UNA ACTIVITAT O INSTAL·LACIÓ?

Per a homologar el pla d’autoprotecció d’un centre o activitat cal seguir el procediment establert en el decret 30/2015, i que es mostra de forma esquemàtica en els següents quadres resum.

 


La principal diferència entre la tramitació dels plans d’autoprotecció de nivell A i de nivell B rau en l’organisme que s’encarrega de la seva homologació. Així doncs, mentre que en els PAU’s de nivell B la homologació recau sobre la Comissió Municipal de Protecció Civil, on el seu defecte sobre la Comissió Comarcal, comissió de govern o ple de l’ajuntament, en els PAU’s de nivell A la homologació és competència de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
 
Així mateix també s'estableix un procediment diferenciat per les activitats temporals, que s'han de trametre a l'administració competent amb un mínim d'un mes d'antelació a la celebració de l'activitat.
 

QUÈ CAL FER UN COP EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ D'UN CENTRE O ACTIVITAT HA SIGUT HOMOLOGAT?

Un cop el pla d’autoprotecció d’un centre o activitat ha estat homologat s’ha de procedir a la seva implantació. Aquesta implantació comporta: formar el personal, informar als usuaris, i adquirir i mantenir els mitjans materials necessaris. Així mateix, també cal portar a terme un simulacre inicial d’emergència de l’activitat.
 
La responsabilitat de la implantació del PAU recau sobre el titular de la instal·lació. Tot i això, des d'habitècnia, com a redactors del PAU i per tant com a perfectes coneixedors del mateix, li oferim la possibilitat d’encarregar-nos d’aquests treballs assegurant una adequada implantació i lliurant-lo d’aquesta tasca.
 

S'HAN DE MANTENIR, ACTUALITZAR O REVISSAR DE FORMA PERIÒDICA ELS PLANS D'AUTOPROTECCIÓ?

Un cop implantats, els plans d’autoprotecció s’han de mantenir i actualitzar.
 
Aquestes tasques comporten la realització i presentació a l’administració de tres tipologies d’informes:
  • Un informe específic de cada simulacre realitzat.
  • Un informe de descripció de les actuacions d'implantació del pla realitzades en el primer any que s'ha de presesentar abans dels dos anys de vigència del pla.
  • Un informe de descripció de les actuacions de manteniment del pla que cal fer quadrienalment.
Així mateix, i sempre que les dades recollides en el pla d’autoprotecció pateixin algun variació, s’han de modificar per tal que el pla estigui sempre actualitzat.
 
A banda però de les actualització, els plans d’autoprotecció s’han de revisar sempre hi hagi una modificació substancial i com a mínim cada quatre anys. Per a revisar un PAU cal seguir la mateixa tramitació administrativa que es porta a terme per a la homologació inicial.

QUIN COST TÉ EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL MEU CENTRE O ACTIVITAT?

La gran varietat d’activitats o centres que han de disposar de pla d’autoprotecció i les diferències importants entre elles, fan que no sigui possible establir un preu fix per a la redacció dels PAUS.

Si vostè necessita un pla d'autoprotecció a Girona o a la resta de Catalunya contacti amb Habitècnia sense compromís i li oferirem el millor servei al preu més ajustat.