RECURSOS

30.01.15

PERQUÈ LES OBRES GAIREBÉ SEMPRE ACABEN COSTANT MÉS DEL PREVIST INICIALMENT?

És habitual prescindir dels serveis d’un tècnic de la construcció al portar a terme obres de reforma i/o rehabilitació en un habitatge i recórrer directament a un constructor perquè ens faci les obres.

De forma errònia es creu que disposar d’un tècnic només és necessari i útil per a grans obres i que la seva contractació suposa un important increment del preu final de les obres.

La realitat ens diu però, que la presència d’un arquitecte o arquitecte tècnic gestor no només no ha de suposar un sobrecost sinó que habitualment comporta un estalvi considerable del cost final de l’actuació perquè amb una gestió d’obra adequada es minimitzen els imprevistos i sobrecostos que habitualment pateixen les obres.

És freqüent sentir l’afirmació de que “les obres sempre acaben costant més del previst” però perquè succeeix això?

  • El primer factor clau relacionat amb el sobrecost de les obres és la MANCA DE PLANIFICACIÓ PRÈVIA. Disposar d’uns plànols i sobretot d’uns amidaments complerts i detallats de totes les actuacions, és el primer pas per a executar una obra de forma adequada i sense sorpreses.
  • El segon factor que freqüentment comporta un increment del cost de les obres és la DIFICULTAT PER COMPARAR ELS PRESSUPOSTOS. En aquest sentit, és freqüent que a l’hora de fer obres es demanin diversos pressupostos, però al no existir amidaments previs ni directrius fixades per un tècnic, els industrials acaben valorant coses diferents en funció del seu criteri, obtenint com a resultat pressupostos que no es poden comparar i que molt sovint no inclouen tot allò que haurien de contenir. Durant l’obra, i malgrat tenir un pressupost acceptat haurem d’escoltar allò de “això no estava comptat” o “això és un extra” que es traduirà inevitablement en un sobrecost. L’opció de treballar amb un pressupost tancat tampoc es considera la més adequada perquè els industrials acaben carregant al preu un marge per imprevistos que moltes vegades no s’acaben produint.
  • El tercer factor a considerar és el de la SUBCONTRACTACIÓ. És molt habitual que en el moment de portar a terme una reforma contactem amb alguns industrials i aquests en ofertin la totalitat de l’obra independentment de que moltes parts de les mateixa no les executin ells directament i ho subcontractin a d’altres industrials. Aquesta opció, que a priori suposa un alleujament pel propietari al tenir un únic interlocutor i no haver de coordinar a diferents operaris, acaba suposant un increment del preu de l’obra pel marge que carrega l’industrial principal sobre la feina de tots subcontractistes.
  • Com a últim factor a tenir en compte trobem la MANCA DE CONTROL D’OBRA. Tot i disposar d’unes medicions detallades i d’uns pressupostos complerts, l’èxit de l’actuació dependrà en gran mesura del control tècnic i econòmic que es porti a terme durant l’obra. El control de les certificacions o factures, la discussió dels preus contradictoris, la supervisió tècnica o la introducció de modificacions durant l’obra ens permetran finalitzar els treballs amb garanties.

La contractació d’un tècnic ens permetrà disposar d’un professional que vetllarà pels nostres interessos i s’encarregarà de controlar els diversos factors descrits, obtenint com a resultat final una obra ben executada tècnicament i sense imprevistos de caire econòmic.

Si està pensant en realitzar obres a casa seva no ho dubti i contacti amb Habitècnia. Un tècnic qualificat visitarà el seu immoble sense cap compromís per assessorar-lo.

PERQUÈ LES OBRES GAIREBÉ SEMPRE ACABEN COSTANT MÉS DEL PREVIST INICIALMENT?