RECURSOS

29.12.14

QUINA GARANTIA TÉ UN HABITATGE?

Tot i que no hauria de ser així, és freqüent  l’aparició de desperfectes o defectes constructius en els habitatges, ja siguin de nova construcció o de segona mà, i un dels dubtes que es repeteix de forma més habitual és saber quina garantia tenen els immobles.
 
En primer lloc cal fer diferenciar entre els immobles d’obra nova i els de segona mà, ja que el tractament que en fa la llei és molt diferenciat.
 
En el cas dels habitatges de nova construcció, el termini de garantia es troba regulat per la llei 38/1999 d’ordenació de l’edificació (LOE) que preveu uns terminis de un, tres i deu anys en funció de la tipologia i origen del defecte.
 
En aquest sentit, l’esmentada llei estableix que els agents que intervenen en el procés d’edificació (promotor, constructor i tècnics) han de respondre davant dels propietaris pels desperfectes o vicis següents:
 
  • Durant 10 anys, pels danys materials ocasionats en l’edifici a conseqüència de defectes o vicis que afectin a la fonamentació, pilars, forjats, parets de càrrega o altres elements estructurals i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici. En resum, l’estructura i tot allò que se’n deriva té una garantia de 10 anys.
  • Durant 3 anys, dels danys materials ocasionats en l’edifici a conseqüència de defectes o vicis dels elements constructius o instal·lacions que provoquin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat en matèria d’higiene, salut, protecció del medi ambient, protecció contra el soroll, estalvi d’energia, aïllament tèrmic, etc.. S’inclouen dintre d’aquest apartat les humitats, la manca d’aïllament, les esquerdes d’origen no estructural, problemes en les instal·lacions, etc...
  • Durant 1 any, dels danys materials per defectes o vicis d’execució que afectin elements d’acabat. S’inclouen dins d’aquest apartat els defectes en enrajolats, enguixats, paviments, pintura, etc.
És molt important tenir en compte, que la garantia comença a comptar des del moment en què el constructor entrega l’obra acabada al promotor  i no des de que el comprador adquireix l’habitatge. Aquest fet provoca, que en el cas d’habitatges que es venen uns anys després de la seva finalització, en el moment de la compra part de la garantia ja ha vençut.
 
També és important tenir en compte, que el període per a reclamar els desperfectes és de 24 mesos des de la seva aparició, independentment de que el termini de garantia hagi o no finalitzat. A tall d’exemple, si un comprador detecta filtracions d’aigua als 2 anys de la compra de l’habitatge disposarà a partir d’aquell moment de 2 anys per a reclamar, encara que el termini de garantia per aquesta tipologia de vicis sigui de 3 anys.
 
Però, com cal reclamar els desperfectes o vicis existents en un habitatge?
 
A l’hora de reclamar defectes de construcció utilitzarem procediments diferenciats en funció de la seva importància. Així doncs, si es tracta de petits desperfectes a nivell d’acabat o finalització, ho comunicarem al promotor i constructor i en sol·licitarem la seva reparació de forma fefaent (burofax) per tal de què en quedi constància.
 
Es tracta normalment de reparacions de poca importància i fàcil solució que solen ser corregides pel promotor o constructor un cop rebuda la notificació.
 
Quan per contra, els defectes existents tenen una major importància i afecten a l’habitabilitat o a la seguretat estructural de l’habitatge (humitats, esquerdes, defectes en instal·lacions,...)  es recomana actuar seguint un procediment diferenciat i comptar amb l’assessorament d’un tècnic expert en el camp de la patologia constructiva que no tingui cap vinculació amb la construcció de l’obra.
 
Com en el cas anterior, es notificarà fefaentment mitjançat burofax la presència de la problemàtica a la promotora i a la constructora, però també a l’arquitecte director d’obra i a l’arquitecte tècnic director d’execució, ja que probablement també tinguin algun tipus de responsabilitat.
 
És freqüent que davant d’aquestes reclamacions - que solen tenir un cost de reparació més elevat - els diversos agents implicats intentin eludir les seves responsabilitats i no donin resposta a la problemàtica. En aquest cas, la única alternativa serà la reclamació via judicial.
 
L’assessorament del tècnic expert en patologia constructiva ens permetrà determinar la gravetat i origen de la problemàtica i el cost aproximat de la seva reparació, i així ens resultarà molt més senzill decidir si es tira endavant o no la reclamació judicial, ja que no cal oblidar que un procés d’aquestes característiques implica també una despesa econòmica.

Si es tira endavant amb el procés caldrà contactar amb un advocat expert en dret de la construcció que actuarà recolzat per l’informe pericial emès pel tècnic de la construcció on s’acrediti el dany, les causes, la solució i el cost de reparació. Aquest informe és imprescindible per intentar solucionar el problema, ja sigui de forma negociada o en un judici.
 
Cal tenir en compte que si el dany està provat mitjançant l’informe pericial i es respecten els terminis de garantia i reclamació, les probabilitats d’èxit del procediment son molt altes.
 
La garantia dels habitatges usats és molt diferent. En aquest cas, si l’immoble té més de 10 anys el comprador disposa de només 6 mesos a comptar des de la data de compra per a reclamar al venedor que respongui dels vicis ocults. Cal tenir en compte però que aquesta reclamació és complicada perquè normalment la transmissió d’habitatges usats es realitza per “cos cert”, on el comprador  coneix i accepta la finca en l’estat en el que es troba. És per això, que és molt important comptar amb l’assessorament d’un tècnic expert del món de la construcció a l’hora de comprar un habitatge usat tal i com es desenvolupava en un post anterior.
 
Recordi, si el seu habitatge té defectes constructius i vol reclamar, a Habitècnia el podem ajudar. Disposem de tècnics experts en patologia de la construcció amb una amplia experiència en el camp de la pericia judicial. Contacti sense compromís amb nosaltres
QUINA GARANTIA TÉ UN HABITATGE?